Over

Wat is de SED?

De Scan EcosysteemDiensten (SED) is een instrument waarmee het opwarmende effect van een gebouw op de omgeving berekend kan worden. Ook is het mogelijk om de hoeveelheid regenwater die opgeslagen zou moeten worden voor hergebruik tijdens droogteperiodes te berekenen. De berekening kan zowel voor een bestaand gebouw als voor een project dat zich nog in de ontwerpfase bevindt gemaakt worden.

Door de effecten van het project op de omgeving al in de ontwerpfase te berekenen, biedt de kans om het ontwerp aan te passen, zodat de effecten de gewenste waarden hebben. Bijvoorbeeld door in plaats van opwarming koeling te bereiken, door het correct toepassen van ecosystemen.

De SED is ook bedoeld voor overheden om het effect van nieuwbouwprojecten op hitte (en dus hittestress) in de stad te kunnen toetsen tijdens een omgevingsvergunningentraject. Het toetsen van het voorgestelde watermanagement behoort tot de mogelijkheden.

De berekeningen gaan uit van 20 warme zomerdagen.


Uitkomsten van SED

De scan geeft aan in hoeverre de gebruikte bouwmaterialen bijdragen aan de opwarming van de omgeving. Ook geeft SED aan wanneer de toegepaste vegetatie voldoende is om het opwarmende effect met koeling te compenseren.

Wenselijk is om de totale hoeveelheid regenwater van de hele kavel te verzamelen en op te slaan. SED kan ook een vergelijking maken of alle beschikbare mogelijkheden hiervoor benut worden.

De scan biedt ook een puntenuitslag, waarmee berekend kan worden in hoeverre een project klimaatadaptief is.

Het maximaal te bereiken aantal punten bedraagt 30: dan is het effect opwarmingseffect van een gebouw op de omgeving beperkt, en is voldoende water opgeslagen voor koeling.


Gebruik van SED?

Vul in de tabellen de lichtblauw gekleurde vakken in. De resultaten per thema kunnen onderaan gelezen worden. Op de pagina ‘resultaten’ wordt een samenvatting van de uitkomsten weergegeven.


Zekerheid van resultaten

Bij gebruik van de berekeningen graag SED als bron in de publicatie vermelden. Om misverstanden te voorkomen graag ook de teksten, die bij de berekeningen horen, meenemen.

De resultaten vertegenwoordigen een schatting, gebaseerd op berekeningen die een bandbreedte aangeven. Ze zijn ook niet bedoeld om exacte cijfers te verkrijgen, maar om het globale effect aan te geven. Aan de berekeningen en uitkomsten kunnen dus geen rechten worden ontleent. De betrokken organisaties en kennisinstellingen hebben SED met grote zorg samengesteld. Toch is het mogelijk dat sommige berekeningen onvolledig zijn of fouten bevatten. De samenstellers zijn daar niet verantwoordelijk voor. Ook zijn zij op geen enkele manier verantwoordelijk voor gevolgen van aannames of conclusies die gebaseerd zijn op de berekeningen van SED.